رمان کوه درد از نویسنده آیدا بسطامی دانلود با لینک مستقیم

مطلبی در رابطه با نویسندگان و ناشران محترم-"مشاهده مطلب..."

دانلود رمان کوه درد به قلم آیدا بسطامی با لينک مستقيم

دانلود رمان کوه درد برای نسخه های پی دی اف، اندرويد، آيفون، جاوا
موضوع رمان کوه درد: اجتماعی
نويسنده رمان: آیدا بسطامی
تعداد صفحات رمان 284 صفحه

دانلود رمان کوه درد

خلاصه داستان: همه چیز از یک دعوای خانوادگی شروع شد.
دعوایی که باعث شد پارسای کوه درد، هفت سال از خانواده و کشورش دور باشد.
طی آن هفت سال، خیلی چیزها عوض شدند.
پارسا بزرگ شد، مرد شد.
یک فرد دنیا دیده شد…
و آیا، علاوه بر همه ی این ها، عوضی هم شد؟! باید در رمان خواند…
قسمتی از رمان کوه درد
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي رﻧﮕﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺻﺪاي زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﻮﻓﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي آن ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ روي اﻋﺼﺎﺑﺶ رژه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ دوﺧﺖ، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﻮق ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ روي ﭘﯿﻐﺎم ﮔﯿﺮ رﻓﺖ و ﺻﺪاي آرام ﻋﻤﻪ اش در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ…
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﻫﺎي ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ!
ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎ و ﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ، دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎدي ﺷﺪه ﺑﻮد…

از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﺶ را دور ﺗﺎ دور اﺗﺎق ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ، روي دﯾﻮارﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﻮي روي ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺶ آﻣﺪ.
روزﮔﺎري آرزوﯾﺶ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد و داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ!
ﭘﺪرش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ را از ذﻫﻨﺶ دور ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درس و ﻣﺸﻘﺶ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
او ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ “ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ”ي ﻣﯽ ﮔﻔﺖ…
آﻫﯽ از اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﺶ ﮐﺸﯿﺪ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺶ رﻓﺖ.
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻨﺪن ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﮐﺮد. ﺳﻌﯽ ﻣﯿ ﮑﺮد آﻧﻬﺎ را آرام از دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻏﺮ زدن ﻫﺎي دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﺎدرش را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد. ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ…

آپلود رمان آموزش دانلود

نویسنده و ناشر محترم اگر خواستار حذف این رمان از تارنمای novelz.ir هستید وارد لینک زیر شویدفرم درخواست حذف رمان

گزارش مشکل پیامک به پشتیبانی
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان