دانلود رمان شعله های هَـوس به قلم مهرنوش نجفی با لينک مستقيم

دانلود رمان شعله های هَـوس نسخه پی دی اف، اندرويد، آيفون، جاوا
موضوع رمان شعله های هَـوس: عاشقانه
نويسنده رمان: مهرنوش نجفی
تعداد صفحات رمان 114 صفحه
توجه: این رمان مخصوص افراد بزرگسال (بالای هجده سال) می باشد…

رمان شعله های هَـوس

قسمتی از متن رمان شعله های هَـوس
مقدمه: دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد، هیچکس ﺟﺰ ﺗﻮ در ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد، ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﯽ، اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن ها ﺣﺪی ﻧﺪارد!…
ﻗﻠﺒﺖ را ﻟﻤﺲ می کنم، ﺗﻮ را ﺣﺲ می کنم، همه ی وجودمی…
آراﻣﻢ می کنی، ﻣﺮا درﮔﯿﺮ ﻧﮕﺎھﺖ می کنی، ﺗﻮ آﺧﺮ ﻣﺮا دﯾﻮانه ﺧﻮدت می کنی.
ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﺷﺪه ای، ﻣﻨﯽ که ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ام را به ﭘﺎی ﺗﻮ ریخته ام…
ﮐﺎش زودﺗﺮ ﺗﻮ را می دﯾﺪم که اﯾﻨﮕﻮنه زﻧﺪﮔﯽ ام ﺗﺎ ﺑه اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﮭﻮده ھﺪر ﻧﺮود.
و ﺣﺎﻻ می فهمم زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ، ﺣﺎﻻ که ﺑﺎ ﺗﻮ هستم می فهمم ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ…
ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺖ نه ﺣﺴﯽ ﺑﻮد، نه ﺣﻮصله ای، ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و روزھﺎی ﺑﯽ ﻋﺎطفه…

(بیشتر…)